Yazar arşivi ArAmararat

ileArAmararat

Yıllık veya Beş Yıllık Faaliyet Filmi Nedir?

İletişim çağını yaşadığımız günümüzde kurumlar ve şirketler açısından en önemli amaç, şeffaflık ilkesi doğrultusunda paydaşlarıyla başarılı temas noktaları yaratarak, iletişimlerini doğru yönetebilmektir.

ileArAmararat

Yer Alması Gereken Hususlar

Kurumun misyon ve vizyonuna, teşkilat yapısına ve mevzuatına ilişkin bilgilere, sunulan hizmetlere, insan kaynakları ve fiziki kaynakları ile ilgili bilgilere, iç ve dış denetim raporlarında yer alan tespit ve değerlendirmelere genel görüntüler

ileArAmararat

Düşük Maaliyetli Sürdürülebilir Faaliyet Filmleri Nasıl Yapılabilir?

Genel olarak kurum faaliyetlerini, maddi hizmetler ve maddi olmayan hizmetler diye ikiye ayırabiliriz. Her ikisi de maddi bir çalışmanın sonucunda üretilse de ortaya çıkan ürünler itibariyle farklıdır ve iki tür hizmetin de muhataplarına anlatılması, hizmeti sunanlar için zaruridir. Bu zaruret de içinde bir zorluğu barındırmaktadır.

Bu zorluğu aşmanın günümüzdeki en etkili yolu medya araçlarının aktif kullanımıdır.

BUGÜNÜN MEDYA ARAÇLARININ; (FACEBOOK, İNSTAGRAM, TWİTTER, YOUTUBE...) AKTİF KULLANIMI, SÜREKLİ VE ZAMANINDA İÇERİK ÜRETMEKLE MÜMKÜN. MEDYA ARAÇLARINA DEVAMLI İÇERİK ÜRETEBİLMEK İÇİN PERİYODİK OLARAK, BİR SENARYO METNİNE BAĞLI SİNEMATOGRAFİK ÇEKİMLER GEREKLİDİR.
maxresdefault

Düzenli çekim yapılması halinde kurum faaliyetlerinin ve muhataplarına verdiği hizmetlerin bu tür çekimlerinden her ay 4-5 dakikalık bir film, bir kaç video klip ve yıl sonunda ise bu görüntülerden her birim için yıllık faaliyet filmleri olmak üzere onlarca film yapılabilir, böylelikle maliyet minimuma indirilerek medya araçlarının aktif kullanımı en yüksek seviyede gerçekleştirilmiş ve muhataba verilen hizmetler anlatılmış olur.

Beykoz Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü Faaliyet Filmi

ileArAmararat

Kurumlar ve Birimler Faaliyet Filmlerinde Yer Alması Gereken Hususlar!

Kurum ve Birim Faaliyet Filmlerinin Kapsamı

Belediye ve birim faaliyet filmleri, aşağıda yer alan bölümleri ve bilgileri içerecek şekilde hazırlanır.

Bu bölümde, belediyenin misyon ve vizyonuna, teşkilat yapısına ve mevzuatına ilişkin
bilgilere, sunulan hizmetlere, insan kaynakları ve fiziki kaynakları ile ilgili bilgilere, iç ve dış denetim
raporlarında yer alan tespit ve değerlendirmelere genel görüntüler eşliğinde kısaca yer verilir.

Bu bölümde, belediyenin stratejik amaç ve hedeflerine, faaliyet yılı önceliklerine
ve izlenen temel ilke ve politikalarına ve üst yönetici sunuş ropörtajına yer verilir.

Bu bölümde, mali bilgiler ile performans bilgileri detaylı olarak
yer verilir. ilgili birim amiri ropörtajı bulunur.
Mali Bilgiler başlığı altında, kullanılan kaynaklara, bütçe hedef ve gerçekleşmeleri ile meydana gelen
sapmaların nedenlerine, varlık ve yükümlülükler ile yardım yapıları birlik, kurum ve kuruluşların
faaliyetlerine ilişkin bilgilere, temel mali tablolara ve bu tablolara ilişkin açıklamalara yer verilir. Ayrıca,
iç ve dış mali denetim sonuçları hakkındaki özet bilgiler de bu başlık altında yer alır.
Performans Bilgileri başlığı altında, belediyenin stratejik plan ve performans programı uyarınca
yürütülen faaliyet ve projelerine, performans programında yer alan performans hedef ve göstergelerinin
gerçekleşme durumlarına ve diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmelere yer verilir.

Bu bölümde, orta ve uzun uadeli hedeflere
ulaşma sürecinde teşkilat yapısı, organizasyon yeteneği, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel
bir durum değerlendirmesi yapılarak belediyenin üstün ve zayıf yanlarına yer verilir.

Yıllık Faaliyet sonuçları ile genel ekonomik koşullar, bütçe imkanları ve
beklentiler göz önüne alınarak, idarenin gelecek yıllarda faaliyetlerini yapmayı planladığı değişiklikler ve
hedeflerine yer verilir. Üst yönetici röportajıyla bitirilir.

BELEDİYE VE BİRİM FAALİYET BELGESEL FİLMLERİNİN FİZİKİ YAPISI NASIL OLMALIDIR?

Kullanılan dil çağa uygun, görüntüler ise güncel olmalıdır, kurgu izleyicinin faaliyetleri ya da projeleri takip edebilmelisini sağlamalı ve üst yönetici ropörtajlanyla desteklenmelidir. Faaliyet belgesel filmlerde hizmeti ya da faaliyetleri gerçekleştiren personelin mümkünse tamamının gösterilmesi önemlidir. Faaliyetleri gerçekleştiren çalışanları göstermek, onların performas ve ciddiyetini önemli ölçüde arttırmaktadır. Hizmetlerin muhatabı olan vatandaşların filmde gösterilmesi filmi izleyen kişilerin tanıdık yüzler görmesini sağlayarak, filme, dolayısıyla anlatının özüne sempatilerini arttıracaak ve filmi daha dikkati izleyerek yapılan hizmetleri bir bütünlük içinde görüp takdir etmelerini sağlayacaktır. Yapılacak filmde muhtarlara yer verilmesi bir çok açıdan gereklidir; öyle ki, vatandaş yapılan bir çok hizmetten haberdar değildir; fakat muhtarlar konulan her taşın bilgisine sahiptir.

ileArAmararat

Faaliyet Raporlarını Belgesel Film ile Anlatmak Neden Gerekli?

Bu faaliyet raporlarından yapılacak ve “5393 Sayılı Belediyeler Kanunu” ile “5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve Kamu İdaresince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik”e uygun olarak yapılacak filmler, VATANDAŞLARIN YAPILAN HİZMETLERİ BİR BÜTÜNLÜK İÇİNDE GÖREBİLMELERİNİ SAĞLAYACAKTIR.

Belediye faaliyetleri belgesel film  ilkelerine bağlı kalınarak yapıldığında bize şeffaf belediyecilik anlayışım açıkça ortaya koyabilme imkanını sunar. 

VATANDAŞLAR BU SAYEDE BİR ÇOĞUNDAN HABERSİZ OLDUĞU HİZMETLERİ, KARŞILAŞILAN ZORLUKLARI, KULLANILAN KAYNAKLARI VE YILLAR
İÇİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN PROJELERİ TAKİP EDEBİLİR.

“Faaliyet Belgesel Filmleri” yapımında karşılaşılan en önemli güçlük zamanın kısıtlılığıdır. Yılın tamamında büyük emekler harcanarak yapılan faaliyetlerin, yılın son iki ayında hazırlanmaya başlayan raporlarla anlatılması faaliyet belgesel filmlerini güncellikten ve gerçeklikten uzaklaştırmaktadır.

BİR ÇOK FAALİYETİN VE UYGULAMANIN BELİRLİ BİR MEVSİMDE GERÇEKLEŞMESİ, SÖZ KONUSU FAALİYETLERİN VE UYGULAMALARIN GÖRÜNTÜLERİNİN DE O TARİHTE KAYDA ALINMASINI ZORUNLU KILMAKTADIR.