Kurum ve Birim Faaliyet Filmlerinin Kapsamı

Belediye ve birim faaliyet filmleri, aşağıda yer alan bölümleri ve bilgileri içerecek şekilde hazırlanır.

Bu bölümde, belediyenin misyon ve vizyonuna, teşkilat yapısına ve mevzuatına ilişkin
bilgilere, sunulan hizmetlere, insan kaynakları ve fiziki kaynakları ile ilgili bilgilere, iç ve dış denetim
raporlarında yer alan tespit ve değerlendirmelere genel görüntüler eşliğinde kısaca yer verilir.

Bu bölümde, belediyenin stratejik amaç ve hedeflerine, faaliyet yılı önceliklerine
ve izlenen temel ilke ve politikalarına ve üst yönetici sunuş ropörtajına yer verilir.

Bu bölümde, mali bilgiler ile performans bilgileri detaylı olarak
yer verilir. ilgili birim amiri ropörtajı bulunur.
Mali Bilgiler başlığı altında, kullanılan kaynaklara, bütçe hedef ve gerçekleşmeleri ile meydana gelen
sapmaların nedenlerine, varlık ve yükümlülükler ile yardım yapıları birlik, kurum ve kuruluşların
faaliyetlerine ilişkin bilgilere, temel mali tablolara ve bu tablolara ilişkin açıklamalara yer verilir. Ayrıca,
iç ve dış mali denetim sonuçları hakkındaki özet bilgiler de bu başlık altında yer alır.
Performans Bilgileri başlığı altında, belediyenin stratejik plan ve performans programı uyarınca
yürütülen faaliyet ve projelerine, performans programında yer alan performans hedef ve göstergelerinin
gerçekleşme durumlarına ve diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmelere yer verilir.

Bu bölümde, orta ve uzun uadeli hedeflere
ulaşma sürecinde teşkilat yapısı, organizasyon yeteneği, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel
bir durum değerlendirmesi yapılarak belediyenin üstün ve zayıf yanlarına yer verilir.

Yıllık Faaliyet sonuçları ile genel ekonomik koşullar, bütçe imkanları ve
beklentiler göz önüne alınarak, idarenin gelecek yıllarda faaliyetlerini yapmayı planladığı değişiklikler ve
hedeflerine yer verilir. Üst yönetici röportajıyla bitirilir.

BELEDİYE VE BİRİM FAALİYET BELGESEL FİLMLERİNİN FİZİKİ YAPISI NASIL OLMALIDIR?

Kullanılan dil çağa uygun, görüntüler ise güncel olmalıdır, kurgu izleyicinin faaliyetleri ya da projeleri takip edebilmelisini sağlamalı ve üst yönetici ropörtajlanyla desteklenmelidir. Faaliyet belgesel filmlerde hizmeti ya da faaliyetleri gerçekleştiren personelin mümkünse tamamının gösterilmesi önemlidir. Faaliyetleri gerçekleştiren çalışanları göstermek, onların performas ve ciddiyetini önemli ölçüde arttırmaktadır. Hizmetlerin muhatabı olan vatandaşların filmde gösterilmesi filmi izleyen kişilerin tanıdık yüzler görmesini sağlayarak, filme, dolayısıyla anlatının özüne sempatilerini arttıracaak ve filmi daha dikkati izleyerek yapılan hizmetleri bir bütünlük içinde görüp takdir etmelerini sağlayacaktır. Yapılacak filmde muhtarlara yer verilmesi bir çok açıdan gereklidir; öyle ki, vatandaş yapılan bir çok hizmetten haberdar değildir; fakat muhtarlar konulan her taşın bilgisine sahiptir.