Yer Alması Gereken Hususlar

Faaliyet filmlerinin yapısal özellikleri içerisinde en geniş kısım mali bilgilere ve performans değerlendirmelerine ayrılmaktadır. Belirli kısımlarda ilgili müdürlüğün veya ilgili birim amirliğinin röportajları yer almaktadır. Bu alanda yer alan bilgiler, faaliyet raporundan alınan sayısal verilerin detaylı özetini oluşturmaktadır.

Ayrıca faaliyet filmlerinde kurum veya kurumsal şirketin orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşma sürecindeki teşkilat yapısı, organizasyon yeteneği, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirilmesi yapılmaktadır. Üst Düzey Yönetici röportajlarıyla yıllık faaliyet sonuçları, genel ekonomik koşullar, bütçe imkanları ve beklentiler göz önüne alınarak gelecek yıllarda yapılması planlanan değişiklik ve hedefler kurumun ekosistemiyle paylaşılır.

Bununla birlikte kurum ve kurumsal şirketlerin faaliyet filmi içerisinde önemli gördüğü paydaşlarına yer vermesi, birlikte yaratım anlayışını ortaya koyması ve karşılıklı güvenin pekiştirilmesi adına olumlu sonuçlar doğurmaktadır.

Kurum ve birim Faaliyet Filmleri, aşağıda yer alan bölümleri ve bilgileri içerecek şekilde hazırlanır.

 • Genel Bilgiler:

  Bu bölümde, kurumun misyon ve vizyonuna, teşkilat yapısına ve mevzuatına ilişkin bilgilere, sunulan hizmetlere, insan kaynakları ve fiziki kaynakları ile ilgili bilgilere, iç ve dış denetim raporlarında yer alan tespit ve değerlendirmelere genel görüntüler eşliğinde kısaca yer verilir.
 • Amaç ve Hedefler:

  Bu bölümde, kurumun stratejik amaç ve hedeflerine, faaliyet yılı önceliklerine ve izlenen temel ilke ve politikalarına ve Üst Yönetici sunuş röportajına yer verilir.
 • Mali Bilgiler ve Performans Bilgileri:

  Bu bölümde, mali bilgiler ile performans bilgileri detaylı olarak yer verilir. İlgili birim amiri röportajı bulunur.

  Mali Bilgiler başlığı altında, kullanılan kaynaklara, bütçe hedef ve gerçekleşmeleri ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, varlık ve yükümlülükler ile yardım yapıları birlik, kurum ve kuruluşların faaliyetlerine ilişkin bilgilere, temel mali tablolara ve bu tablolara ilişkin açıklamalara yer verilir. Ayrıca, iç ve dış mali denetim sonuçları hakkındaki özet bilgiler de bu başlık altında yer alır.

  Performans Bilgileri başlığı altında,
  belediyenin stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine, performans programında yer alan performans hedef ve göstergelerinin gerçekleşme durumlarına ve diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmelere yer verilir. 
 • Kurumsal Kabiliyet ve Kapasitenin Değerlendirilmesi:

  Bu bölümde, orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşma sürecinde teşkilat yapısı, organizasyon yeteneği, teknolojik kapasite gibi unsurlar açısından içsel bir durum değerlendirmesi yapılarak belediyenin üstün ve zayıf yanlarına yer verilir. 
 • Değişim ve Hedef Projeleri:

  Yıllık Faaliyet sonuçları ile genel ekonomik koşullar, bütçe imkanları ve beklentiler göz önüne alınarak, idarenin gelecek yıllarda faaliyetlerini yapmayı planladığı değişiklikler ve hedeflerine yer verilir. Üst Yönetici röportajıyla bitirilir.